BCC Artist Fellowship Award

Mayor Martin J. Walsh, The Mayor’s Office of Arts and Cultural and the Boston Cultural Council introduces the City of Boston’s first Artist Fellowship Award. The Artist Fellowship Award invests in the advancement of artists living in Boston. This direct, unrestricted award aims to recognize exceptional original artistic work throughout the city, with the goal of helping recipients advance their careers and continue their work in Boston with success.

The Award

The City of Boston will offer five fellowship awards, each worth $10,000 in 2017. Awards will be distributed across artistic disciplines, and the number of awards per discipline will vary according to the applications received and the recommendations of the review panel. Awards will be distributed throughout Boston to artists from a diverse range of backgrounds who live and work in different neighborhoods throughout the city. During the 12 month period of fellowship, recipients will be asked to collaborate with the City of Boston on one public event showcasing their individual work. In addition to a monetary award, recipients will receive professional development support, mentorship specialized to their needs, and collaborative programmatic support on public events from the Mayor’s Office of Arts & Culture. Recipients will also be encouraged to serve as a juror for the following year’s Fellowship Award.

Goals

 • To commend the work of extraordinary artists living in Boston and invest in their future success

 • To allow Boston-based artists the resources necessary to dedicate their time to creating high-quality work

 • To provide professional growth and career development opportunities to Boston-based artists; and

 • To elevate local artists within our city.


Who May Apply

Individual artists who work professionally in art disciplines, including but not limited to dance, music, theatre, visual arts, poetry/fiction writing, interdisciplinary/performance art, and media arts may apply. Applicants must be City of Boston residents and able to provide accurate documentation upon request. Applications submitted on behalf of an artist are welcome. Awardees must maintain their residency through the 12 months following when they receive the fellowship.

Eligibility

 • Must live in Boston, and must plan to remain a City of Boston resident for 12 months after receiving the Artist Fellowship Award if awarded

 • Must be at least 18 years old

 • Cannot be enrolled in a degree program when applying for the Artist Fellowship Award and during the 12 months after receiving the Artist Fellowship Award

 • Must be able to illustrate at least three years of experience creating art through the application process

 • Applicants must have lived in Boston for three years before applying

 • Previous recipients of the Artist Fellowship Award are not eligible to apply again for the Artists Fellowship Award

 • Must have one public presentation of work during the year of fellowship

 • Current recipients of Boston AIR (Boston Artists-in-Residence) are not eligible to apply


Allowable Expenses

This is an unrestricted award that can be used for expenses at the discretion of the recipient, with the intention of providing recipients with the support they need to be able to continue their high-quality artistic practices. Artists will be asked in the application process to detail how this award will help advance their careers and how they envision using the award.

Timeline and Review Process

Applications for the Artist Fellowship Award will open on May 31. Once received, award applications will be initially reviewed for eligibility and completeness. If eligible and complete, they will then be evaluated by a panel of jurors from the Boston Cultural Council and scored against an evaluation rubric. Scores are then tallied and averaged. The BCC will review and discuss finalist applications to approve recipients of the award. Awardees will be notified of Artist Fellowship Award decisions in August and selected applicants will receive the award thereafter. Recipients will be recognized as Boston Artist Fellows for a year and will be asked to work closely with the Mayor’s Office of Arts and Culture during that time to plan a public event highlighting their work, and to receive further professional development support and mentorship. At the end of the fellowship period, recipients will provide a final report about their experience.


Chương trình Giải thưởng Học bổng dành cho Nghệ sĩ của BCC

Thị trưởng Martin J. Walsh, Văn phòng Nghệ thuật và Văn hóa thuộc quyền quản lý của Thị trưởng và Hội đồng Văn hóa Boston giới thiệu Chương trình Giải thưởng Học bổng dành cho Nghệ sĩ đầu tiên của Thành phố Boston. Chương trình Giải thưởng Học bổng dành cho Nghệ sĩ sẽ đầu tư vào quá trình tiến bộ của các nghệ sĩ sống ở Boston. Giải thưởng trực tiếp, không hạn chế này nhằm mục đích công nhận các tác phẩm nghệ thuật độc đáo trên khắp thành phố, với mục tiêu giúp người nhận phát triển sự nghiệp và tiếp tục công việc của họ tại Boston để gặt hái thành công.


Giải thưởng

Năm 2017, Thành phố Boston sẽ trao năm suất học bổng, mỗi suất trị giá 10.000 đô la. Giải thưởng sẽ được phân bổ trên nhiều lĩnh vực nghệ thuật và số lượng giải thưởng cho mỗi lĩnh vực sẽ thay đổi theo đơn đăng ký nhận được và những tiến cử của hội đồng đánh giá. Giải thưởng sẽ được trao cho các nghệ sĩ thuộc nhiều tầng lớp xã hội khác nhau trên khắp Boston, họ là những người đại diện cho các khu vực lân cận ở khắp thành phố. Trong suốt thời gian 12 tháng nhận học bổng, người nhận sẽ được yêu cầu hợp tác với Thành phố Boston trong một sự kiện công cộng nhằm trưng bày tác phẩm cá nhân của họ. Ngoài giải thưởng tiền mặt, người nhận sẽ được Văn phòng Nghệ thuật và Văn hóa thuộc quyền quản lý của Thị trưởng hỗ trợ, tư vấn phát triển chuyên môn chuyên biệt theo nhu cầu của họ cũng như hỗ trợ hợp tác theo chương trình trong các sự kiện công cộng. Người nhận cũng sẽ được khuyến khích làm thành viên ban hội thẩm cho Chương trình Giải thưởng Học bổng của năm sau.


Mục tiêu

 • Khen ngợi tác phẩm của các nghệ sĩ đặc biệt sống ở Boston và đầu tư vào thành công của họ trong tương lai
 • Trợ cấp cho các nghệ sĩ ở Boston các nguồn tài nguyên cần thiết để họ cống hiến thời gian của mình cho việc sáng tạo ra tác phẩm chất lượng cao
 • Tạo sự phát triển chuyên môn và những cơ hội phát triển nghề nghiệp cho các nghệ sĩ ở Boston; và
 • Đề cao những nghệ sĩ địa phương trong thành phố của chúng ta.

 

Ai Có thể Đăng ký

Những nghệ sĩ riêng lẻ hoạt động chuyên nghiệp trong các lĩnh vực nghệ thuật, bao gồm nhưng không giới hạn về khiêu vũ, âm nhạc, diễn kịch, nghệ thuật thị giác, viết thơ/tiểu thuyết, nghệ thuật liên ngành/biểu diễn và nghệ thuật truyền thông đều có thể đăng ký. Các ứng viên phải là cư dân Thành phố Boston và có thể cung cấp tài liệu chính xác theo yêu cầu. Các đơn đăng ký được gửi với tư cách là một nghệ sĩ đều được hoan nghênh tiếp nhận. Những người nhận thưởng phải tiếp tục duy trì thời gian cư trú của mình suốt 12 tháng tiếp theo sau khi nhận được học bổng.


Tính hợp lệ

 • Phải sống ở Boston và phải có kế hoạch duy trì là cư dân của Thành phố Boston trong 12 tháng sau khi nhận được Giải thưởng Học bổng dành cho Nghệ sĩ nếu được trao
 • Phải tối thiểu 18 tuổi
 • Không được ghi danh tham dự chương trình bằng cấp khi đăng ký Chương trình Giải thưởng Học bổng dành cho Nghệ sĩ và trong suốt 12 tháng sau khi nhận Giải thưởng Học bổng dành cho Nghệ sĩ
 • Phải có khả năng minh họa ít nhất ba năm kinh nghiệm trong việc sáng tạo nghệ thuật trong suốt quá trình đăng ký
 • Các ứng viên phải đang sinh sống ở Boston ba năm trước khi nộp đơn
 • Người nhận Giải thưởng Học bổng dành cho Nghệ sĩ trước đó không đủ điều kiện đăng ký lại đối với Chương trình Giải thưởng Học bổng dành cho Nghệ sĩ
 • Phải có một bài thuyết trình công khai về tác phẩm trong suốt năm nhận học bổng
 • Người nhận hiện tại thuộc Boston AIR (Nghệ sĩ Cư trú ở Boston vì lý do công việc) không đủ điều kiện để đăng ký

 

Chi phí Cho phép

Đây là một giải thưởng không hạn chế có thể được sử dụng cho các chi phí theo ý muốn của người nhận, với mục đích hỗ trợ người nhận những gì họ cần để có thể tiếp tục thực hiện nghệ thuật chất lượng cao của mình. Trong quá trình đăng ký, các nghệ sĩ sẽ được yêu cầu trình bày chi tiết về cách giải thưởng này sẽ giúp thúc đẩy sự nghiệp của họ và cách họ hình dung việc sử dụng giải thưởng.

Mốc thời gian và Quá trình Đánh giá

Đơn đăng ký Chương trình Giải thưởng Học bổng dành cho Nghệ sĩ sẽ được mở vào ngày 31/05/2017. Sau khi tiếp nhận, đơn đăng ký giải thưởng trước tiên sẽ được xem xét về tính hợp lệ và tính đầy đủ. Nếu hợp lệ và đầy đủ, đơn đăng ký sẽ được ban bồi thẩm thuộc Hội đồng Văn hóa Boston đánh giá và cho điểm dựa vào phiếu đề mục đánh giá. Sau đó điểm được kiểm đếm và tính trung bình. BCC sẽ xem xét và thảo luận các đơn đăng ký chung cuộc để phê duyệt người nhận giải thưởng. Người nhận giải sẽ được thông báo về quyết định trao Giải thưởng Học bổng dành cho Nghệ sĩ vào ngày 08/2017 và những ứng viên được chọn sẽ nhận giải thưởng sau đó. Người nhận sẽ được công nhận là Hội viên Nghệ sĩ Boston trong một năm và sẽ được yêu cầu phối hợp chặt chẽ với Văn phòng Nghệ thuật và Văn hóa thuộc quyền quản lý của Thị trưởng trong suốt thời gian đó để lên kế hoạch cho sự kiện công cộng nhằm nêu bật tác phẩm của họ cũng như nhận thêm sự hỗ trợ và tư vấn phát triển chuyên môn. Vào cuối thời gian nhận học bổng, người nhận sẽ trình bày một bản báo cáo cuối cùng về kinh nghiệm của họ.

Prim KKB pou Ankadreman Atis

Majistra Martin J. Walsh, Biwo Boza ak Kiltirèl Majistra a ansanm avèk Konsèy Kiltirèl Boston an prezante Premye seri Remèt Prim Ankadreman Atis nan Vil Boston an. Prim Ankadreman Atis la envesti nan avansman atis yo k ap viv Boston. Prim ilimite epi dirèk sila a vize fè rekonèt travay atistik ki ekstrawòdinè e orijinal atravè vil la, nan lide pou ede kandida yo avanse nan karyè yo e kontinye travay yo ap fè a avèk siksè nan Boston.


Prim nan

Vil Boston an ap dispoze senk prim ankadreman, chak nan yo vo $10,000 an 2017. Distribisyon prim yo ap fèt atravè filyè atistik yo, se konsa kantite prim pa filyè ap varye daprè aplikasyon nou resevwa epi rekòmandasyon estaf revizyon an fè. Distribisyon prim yo ap fèt atravè tout Boston bay atis yo nan yon latriye nivo ekspètiz ki se reprezantasyon ozalantou yo atravè tout vil la. Sou yon peryòd 12 mwa ankadreman, kandida yo ap gen pou kalabore avèk Vil Boston an nan kad yon ekspozisyon piblik pou mete an valè travay endividyèl yo fè. Anplis yon prim lajan, benifisyè yo ap resevwa sipò nan kad devlopman pwofesyonèl, akonpayman espesyalize selon bezwen yo, ak sipò antèm planifikasyon e kolaborasyon sou ekspozisyon piblik ki soti nan Biwo Boza & Kiltirèl Majistra a Benefisyè yo ap jwenn ankourajman tou pou sèvi kòm manm jiri nan Remèt Prim Ankadreman pou ane pwochèn nan.


Objektif

 • Pou onore travay ekstrawodinè atis ki ap viv nan Boston yo fè epi envesti nan siksè yo alavni
 • Pou pèmèt atis yo ki baze nan Boston jwenn resous ki nesesè pou konsakre tan yo nan pwodui zèv wòdpòte.
 • Pou bay atis ki baze nan Boston yo opòtinite pou anbeli karyè yo e menm rive grandi pwofesyonèlman; epi
 • Leve eskanp atis lokal yo atravè vil nou an.

 

Kiyès Ki Ka Aplike

Chak atis ki ap fè karyè pwofesyonèl nan filyè boza, tandòt ankò tankou dans, mizik, teyat, zèv imaj atistik, ekri pwezi/syansfiksyon, zèv entèdisiplinè/pèfomans, ak zèv jounalistik kapab aplike. Kandida yo dwe se abitan Vil Boston epi kapab anmezi pou reponn demand pou founi pyès konsekan. Aplikasyon yon moun soumèt pou yon atis p ap refize. Gayan yo dwe kenbe prezans yo pandan tout 12 mwa k ap suiv dat yo resevwa ankadreman an. 


Kalifikasyon

 • Dwe ap viv Boston, epi dwe planifye pou rete yon abitan Vil Boston pandan 12 mwa aprè seremoni Prim Ankadreman Atis la sizoka ou rekonpanse
 • Dwe gen laj 18 lane pou piti
 • Pa kapab enskri nan yon pwogram akademik pandan aplikasyon pou Prim Ankadreman Atis la e menm 12 mwa aprè seremoni Prim Ankadreman Atis la
 • Dwe anmezi pou pwojte omwen twa lane eksperyans nan pwodiksyon boza atravè demach aplikasyon an
 • Kandida yo dwe t ap viv Boston pandan twa lane anvan yo aplike
 • Kandida pase ki te nan kous Prim Ankadreman Atis la pa kalifye pou aplike ankò pou Prim Ankadreman Atis la
 • Dwe gen yon ekspozisyon piblik zèv yo pandan lane ankadreman an
 • Benefisyè Alèkile Boston AIR (Atis-nan-Rezidans Boston) yo pa kalifye pou aplike

 

Depans Akseptab

Se yon prim ilimite ki kapab sèvi pou depans selon benefisyè a, nan lide pou bay benefisyè a sipò li bezwen pou li kapab kontinye ak zèv atistik wodpòte li yo. Atis yo ap gen pou yo reponn an detay nan aplikasyon an kòman prim sila a ap gen pou ede yo bay karyè yo jarèt epi tou kòman yo anvizaje sèvi ak prim nan.


Kalandriye ak Pwosesis Revizyon

Aplikasyon pou Prim Ankadreman Atis la ap louvri nan dat 31/05/2017. Aprè depozisyon an, aplikasyon pou prim yo ap sibi revizyon debaz konsènan kalifikasyon ak achèvman. Sizoka kalifikasyon ak achèvman respekte, konsa yo pral sibi evalyasyon anba men yon estaj jiri ki nan Konsèy Kiltirèl Boston an epi jwenn nòt daprè yon ribrik evalyasyon. Konsa nòt yo konte epi mwayèn nan kalkile. KKB ap gen pou revize epi trete aplikasyon finalis yo pou apwouve gayan prim nan yo. Gayan yo ap konnen desizyon konsènan Prim Ankadreman Atis la nan dat 08/2017 epi chwazi kandida yo ki ap gen pou resevwa prim nan aprè sa. Gayan yo ap rekonèt antanke Atis Ankadre nan Boston pou yon lane epi tou ap gen pou travay koudakoud ak Biwo Boza e Kiltirèl Majistra a pandan tan sila a pou rive planifye yon ekspozisyon kote zèv yo ap valorize. Yo va resevwa tou plis sipò antèm avansman pwofesyonèl ak akonpayman. Nan fen peryòd ankadreman an, benefisyè yo ap gen pou ekri yon memwa konsènan aprantisaj yo.

Prémi Bolsa Artista di KKB (BCC)

Prizidenti di Kanbra Martin J. Walsh, Gabineti di Prizidenti Kanbra di Artis y Kultura y Kumison Kultural di Boston ta aprizenta pruméru Prémiu Bolsa Artista di Sidadi di Boston. Prémiu Bolsa Artista ta invisti na prumuson di artistas ki ta mora na Boston. Es prémiu diretu y ilimitadu ten komu finalidadi rikunhesi trabadju artístiku isepsional di tudu sidadi, ku objetivu di djuda binifisiárius a promovi ses kareras y kontinua ses trabadju na Boston ku susésu.


Prémiu

Sidadi di Boston ta bai oferesi sinku prémius bolsa, kada un na valor di 10.000 dola na 2017. Prémius ta bai ser distribuidu pa tudu disiplinas artístiku, y nunbru di prémius pa disiplina ta bai varia di akordu ku kandidaturas ki resebedu y rikumendasons di painel di avaliason. Prémius ta bai distribuidu pa tudu Boston pa artistas di un leki variadu di orijen ki ta riprizenta zonas pa tudu sidadi. Duranti kel piriúdu di 12 mes di bolsa, binifisiárius ta bai pididu pa kulabora ku Sidadi di Boston na un iventu públiku pa mostra ses trabadju individual. Trandu prémiu en dinheru, binifisiárius ta bai resebi apoiu pa dizenvolvimentu prufisional, trenamentu ispisializadu pa ses nisisidadis, y apoiu prugramátiku kolaborativu sobri iventus públiku di Gabineti di Prizidenti di Kanbra di Artis & Kultura. Binifisiárius ta bai tanbe enkorajadu a sirbi komu un júri pa Prémiu Bolsa di anu siginti.


Objetivus

 • Rikumenda trabadju di artistas istraordinárius ki ta mora na Boston y invisti na ses susésu futuru
 • Dispunibiliza rikursus nisisáriu pa artistas moradu na Boston didika ses tenpu pa kria obras di alta-kualidadi
 • Oferesi opurtunidadis di krisimentu prufisional y dizenvolvimentu di karera pa artisitas moradu na Boston; y
 • Ileva artistas lokal dentu di nos sidadi.

 

Kenha ki Podi Kandidata

Podi kandidata artistas individual ki ta trabadja komu prufisional na disiplinas di arti, inkluindu ma ka limitadu a dansa, musika, tiatu, artis visual, konpuzison di puezia/fikson, arti interdisiplinar/izibison y artis multimédia. Kandidatus ten di ser moradoris di Sidadi di Boston y ser kapaz di aprizenta dukumentason kuretu midianti pididu. Kandidaturas aprizentadu na nomi di un artista é benvindu. Premiadus ten di manti ses rizidensia durante kes 12 mes dipos di es resebi kel bolsa.


Kualifikason

 • Ten di mora na Boston, y ten planu di kontinua un morador di Sidadi di Boston duranti 12 mes dipos di resebi Prémiu Bolsa Artista si premiadu
 • Ten di ten pelu menus 18 anu di idadi
 • Ka podi sta matrikuladu na un prugrama universitáriu na ora di kandidata pa Prémiu Bolsa Artista y duranti 12 mes dipos di resebi kel Prémiu Bolsa Artista
 • Ten di ser kapaz di dimostra pelu menus trez anu di ispiriensia na kria arti atravez di prusésu di kandidatura
 • Kandidatus ten di moradu na Boston duranti trez anu antis di kandidata
 • Binifisiárius antirioris di Prémiu Bolsa Artista ka ta kualifika pa kandidata out bes pa Prémiu Bolsa Artista
 • Ten di ten un aprizentason públiku di obra duranti kel anu di bolsa
 • Binisfisiárius atual di Boston AIR (Boston Artists-in-Residence) ka ta kualifika pa kandidata

 

Dispezas Pirmitidu

Keli e un prémiu ilimitadu ki podi ser uzada pa dispezas sima binifisiáriu kre, ku intenson di da binifisiárius apoui kes mesti pa ser kapaz di kontinua ses prátika artisitiku di alta-kualidadi. Artistas na bai pididu na ses prusésu di kandidatura pa diskrevi modi ki es prémiu ta bai djuda prumovi ses kareras y modi k-es ta perspetiva uza kel prémiu.


Kalendáriu y Prusuesu di Avaliason

Kandidaturas pa Prémiu Bolsa Artista ta bai abri dia 31/05/2017. Ora ki resebedu, kandidaturas a prémiu ta bai ser prumeru avaliadu si ta kualifika y si sta konpletu. Si ta kualifika y sta konpletu, es ta bai dipos ser avaliadu pa un painel di juris di Kumison Kultural di Boston y pontuadu sigundu un grelha di avaliason. Pontuasons ta bai ser dipos dadu y kalkuladu. BCC ta bai analiza y diskuti kes kandidaturas finalistas pa aprova vensidoris di prémiu. Binifisiárius ta bai ser rikunhisidu komu Bolserus Artistikus di Boston pa un anu y es ta bai pididu pa trabadja djuntu ku Gabineti di Prizidenti di Kanbra di Artis y Kultura duranti kel tenpu pa planifika un iventu públiku pa rialsa ses obra, y pa resebi más apoiu a dizenvolvimentu prufisional y trenu. Na fin di periúdu di bolsa, binifisiárius ta bai aprizenta un rilatóriu final sobri ses ispiriénsia.  

Beca artística del BCC

El alcalde Martin J. Walsh, la Oficina de Arte y Cultura del Alcalde y el Concejo Cultural de Boston (BCC, por su sigla en inglés) presentan la primera Beca artística de la ciudad de Boston. La Beca artística invierte en el progreso de artistas radicados en Boston. El propósito de este premio directo y sin restricción es distinguir trabajos artísticos originales de excepción en toda la ciudad, a fin de ayudar a los ganadores a impulsar su carrera y a continuar su trabajo en Boston con éxito.


El premio

La ciudad de Boston ofrecerá en 2017 cinco becas de $10,000 cada una, las cuales se distribuirán entre distintas disciplinas artísticas. La cantidad de becas por disciplina variará en función de las solicitudes recibidas y de las recomendaciones del panel revisor. Los premios se otorgarán a lo largo y ancho de Boston a artistas de diversos ámbitos que representen a los vecindarios de toda la ciudad. Durante los 12 meses de la beca, los ganadores deberán colaborar con la ciudad de Boston en un evento público que muestre su trabajo individual. Además de un premio monetario, los ganadores recibirán apoyo a su desarrollo profesional, orientación especializada según sus necesidades, y apoyo programático de colaboración en eventos públicos de la Oficina de Arte y Cultura del Alcalde. Asimismo, se invitará a los ganadores a formar parte de un jurado para las becas del año siguiente.


Objetivos

 • Distinguir el trabajo de artistas extraordinarios radicados en Boston e invertir en su éxito futuro;
 • proporcionar a artistas radicados en Boston los recursos necesarios para que dediquen su tiempo a crear obras de gran calidad;
 • brindar a artistas radicados en Boston oportunidades de crecimiento profesional y de desarrollo de su carrera; y
 • exaltar a artistas locales en nuestra ciudad.

 

Quiénes pueden solicitar el premio

Pueden inscribirse artistas individuales que trabajen profesionalmente en disciplinas artísticas, como baile, música, teatro, artes plásticas, poesía/escritos de ficción, artes escénicas/interdisciplinarias, y artes audiovisuales, entre otras. Los postulantes deben ser residentes de la ciudad de Boston y poder proporcionar la documentación correspondiente cuando se solicite. Se aceptan solicitudes enviadas en nombre de un artista. Los premiados deben mantener su residencia durante los 12 meses siguientes a la entrega de la beca.


Elegibilidad

 • Deben vivir en Boston, y tener programado seguir residiendo en la ciudad de Boston durante 12 meses después de recibir la beca artística, si se les otorga.
 • Deben tener al menos 18 años.
 • No pueden estar inscriptos en una carrera universitaria al solicitar la beca artística ni durante los 12 meses posteriores a la recepción de la beca.
 • Deben poder demostrar al menos tres años de experiencia en la creación de arte a través del proceso de solicitud.
 • Los postulantes deben haber vivido en Boston durante tres años antes de solicitar la beca.
 • Los ganadores anteriores de la beca artística no son elegibles para volver a postularse a dicha beca.
 • Deben realizar una presentación pública de su trabajo durante el año de la beca.
 • Los receptores de residencias para artistas de Boston (Boston Artists-in-Residence, Boston AIR) no son elegibles para solicitar la beca.

 

Gastos permitidos

Este premio sin restricciones que puede utilizarse para cubrir gastos a discreción del ganador, tiene la intención de brindar a los receptores el apoyo que necesitan para poder continuar con sus prácticas artísticas de gran calidad. En el proceso de solicitud, se pedirá a los artistas que detallen de qué manera este premio los ayudará a impulsar sus carreras y cómo suponen que lo utilizarán.

Plazos y proceso de revisión

Las solicitudes para la Beca artística se recibirán a partir del 31/05/2017. Una vez recibidas, las mismas se revisarán inicialmente para verificar que estén completas y cumplan con los requisitos de elegibilidad. Si son elegibles y están completas, serán evaluadas luego por un jurado revisor del Consejo Cultural de Boston y calificadas según una planilla de evaluación. Posteriormente, se sumarán las puntuaciones y se obtendrá el promedio. El BCC revisará y analizará las solicitudes finalistas para aprobar a los ganadores del premio. Los adjudicatarios serán notificados de las decisiones sobre la beca artística el 08/2017, después de lo cual los postulantes seleccionados recibirán el premio. Los ganadores serán reconocidos como artistas becarios de Boston por un año y se les pedirá que trabajen en estrecho contacto con la Oficina de Arte y Cultura del Alcalde durante ese lapso para planificar un evento público que resalte su trabajo, y recibir más apoyo y orientación para su desarrollo profesional. Al finalizar el período de la beca, los ganadores presentarán un informe final acerca de su experiencia.

波士頓文化委員會 (BCC) 藝術家駐村獎計畫

波士頓市長 Martin J. Walsh、市長藝術文化辦公室和波士頓文化委員會共同推出波士頓市首次的藝術家駐村獎助計畫。藝術家駐村獎助計畫能資助波士頓藝術家的專業成長。這項直接、無限制的獎助計畫旨在表揚城市中所有卓越原創藝術家,協助獲獎者在事業上有所進展,順利在波士頓繼續工作。


獎項

波士頓市將於 2017 年提供各 10,000 美元的五個獎學金。獎項會分佈於各藝術專業,每種專業獲得的獎項數目取決於收到的申請數以及評審小組的建議。獎項會頒發給能展現出整個波士頓各居住社區廣泛多元色彩的藝術家。在 12 個月的駐村期間內,獲獎者須與波士頓市在某一公共活動中合作,展現個人作品。除了資金獎勵以外,獲獎者還可獲得專業發展協助、個人需求特有輔導,以及市長藝術文化辦公室在公共活動上的協調性方案支援。我們也鼓勵獲獎人擔任日後駐村獎助計畫的陪審員。


目標

 • 表揚生活於波士頓的藝術家之優異作品,投資其未來成就

 • 讓居住於波士頓的藝術家獲得必要資源,專注投入高品質作品的創作

 • 為居住於波士頓的藝術家提供專業成長與事業發展機會,以及

 • 提昇本地藝術家的地位。


誰能申請

專職個人藝術家,藝術專業包括但不限於舞蹈、音樂、戲劇、視覺藝術、詩詞/小說創作、跨界/表演藝術,以及媒體藝術。申請人必須身為波士頓市居民,且能夠根據要求提出準確文件。亦可代表藝術家本人提出申請。獲獎人在獲得獎學金後的 12 個月內仍須維持居民身份。  


資格

 • 必須居住於波士頓,且計畫在獲得藝術家駐村獎助計畫後繼續維持波士頓市民身份 12 個月

 • 必須年滿 18 歲

 • 申請藝術家駐村獎助計畫時以及獲得藝術家駐村獎助計畫後的 12 個月內,不得註冊學位課程

 • 必須在申請流程中說明具有至少三年的藝術創作經驗

 • 申請人在申請前必須已在波士頓居住三年

 • 曾獲得藝術家駐村獎助計畫獎學金的藝術家不得再次申請本計畫

 • 在一年的駐村期間,必須有一件公開展示作品

 • 現任波士頓 AIR (波士頓駐節藝術家) 不具申請資格


可補助的開支

本獎勵計畫不設限制,得由獲獎人酌情用於支出,唯支出本質須用來提供獲獎人持續創作高品質藝術作品之所需。申請過程中會詢問藝術家,此獎項能如何協助其事業發展以及他們規劃如何使用此資金的詳細資訊。


時間表與審核流程

藝術家駐村獎助計畫將於 31/05/2017 開放申請。獎項申請將於收件之後審核資格與資料是否完整。若符合資格且資料完整,就會由波士頓文化委員會陪審小組評估,根據評估標準評分,接著整合並平均得分。BCC 會審合併討論入圍申請,將獎項頒發給得獎者。得獎者將於 08/2017 接獲藝術家駐村獎助計畫通知,之後獲選的申請人才會接獲獎項。獲獎者會在一年內獲得「波士頓駐村藝術家」身份,且必須與市長藝術與文化辦公室密切合��,規劃能突顯本身作品的公開活動。駐村期間結束後,得獎者須提供一份體驗最終報告。


Boston City Hall

Call to Artists & Art Organizations

The Scollay Square Gallery, The Mayor’s Gallery, and 

The Mayor’s Neighborhood Gallery at Boston City Hall.

 

Seeking artists and artist organizations, that live or create in Boston to exhibit at Boston City Hall. Your submission will be kept on file for future consideration.

 

Selection process

 • This is an ongoing search, there is no deadline
Ends in 5 days, 12 hours

Artist Certification Guidelines

What is an Artist Certificate? 

An Artist Certificate is a letter from Mayor’s Office of Arts and Culture and the Boston Planning and Development Agency (formerly BRA) to an artist. The letter confirms that the artist has been reviewed by a committee of peers and is “certified” as a working artist. An Artist Certificate qualifies an artist as eligible for artist spaces for a period of eight years. Upon expiration, the artist will need to renew their certification.

Who is eligible for an Artist Certificate?

Applicants must able to demonstrate that they have a recent body of work and must be at least 18 years of age. Artists in the following disciplines are considered:

 • Visual Arts: including painting, printmaking, sculpture, photography, conceptual art, ceramics, woodworking, architecture/design, media arts, film, and new media.
 • Performing Arts: including dance, theater, and music.
 • Literary Arts: including fiction, non-fiction, poetry, and spoken word.
 • Multidisciplinary Art

Who reviews the applications?

A Peer Review Panel selected from a pool of Boston artists and arts professionals reviews applications on a quarterly basis.

The decision of the panel is final. If an applicant is not certified during this round, they can request feedback on how to improve their application and reapply in a future round. 

Applications will be reviewed based on the following criteria.

 • Evidence of a recent body of work, demonstrated by an artist resume or CV that lists dates and locations of exhibitions, publications, performances, or press. 

 • Documentation of artwork including image files, video clips, and writing samples.

 • Recommendations and letters of support from peers and professionals in the arts.

What is Automatic Certification?

Automatic certification is granted to artists who have received any of the following awards in the last 3 years: the Massachusetts Cultural Council Artist Fellowship, The Boston Foundation Brother Thomas Fellowship, the Boston Cultural Council Artist Fellowship, or the City of Boston Emerging Artist Award.

To receive automatic certification, please fill out your name and contact information in the Artist Certification application and upload your fellowship letter in the Work Samples section. 

Public Art Design Application
Public Art Design Application

The Boston Art Commission, housed within the Mayor's Office of Arts and Culture, advocates for the creation of innovative and transformative art and promotes its accessibility to enrich the lives of Boston’s diverse citizens and visitors. The Art Commission advises, supports, and consults with artists and communities, City departments, and others. It commissions, approves, and conserves the City of Boston’s collection of art and historical artifacts.

Please fill out the following form to propose both short and long-term public art and design interventions and installations on City of Boston property.

All applications will be reviewed by the Boston Art Commission at our monthly meeting, scheduled for the second Tuesday of the month. We generally ask for applications to be submitted 2 weeks before a BAC meeting and 6 weeks before the proposed start date, to allow us time to process the request and work with other departments for permissions and the insurance waiver scheduled BAC meeting.

The Mayor’s Office of Arts + Culture invites Boston-area artists to make art out of overlooked urban forms.

Submit your design idea for City utility boxes!

PROJECT OVERVIEW

The PaintBox program, organized by the Mayor's Office of Arts and Culture, is geared towards the recognition and celebration of local artists. Artists paint City of Boston utility boxes with original designs. Once professionally painted, these utility boxes in neighborhood business districts will contribute to the vitality and attractiveness of the urban streetscape and deter graffiti.

PROCESS

● Up to three (3) designs by each Boston artist will be considered at a time. The PaintBox design template can be downloaded here.
● Selections will be made by the Mayor's Office of Arts and Culture.
● Submissions will be reviewed on a rolling basis.
● Artists will be notified if and when their designs are selected.

ELIGIBILITY

Artists must be at least 18 years of age. Artists can only receive one PaintBox stipend per year.

SPECIFICATIONS

● You must submit a specific location. We encourage artists to select boxes in neighborhoods underserved with public art and boxes that are in need of aesthetic improvement. PaintBox projects proposed for some historic districts may not be approved.
● Artists must avoid dark palettes in order to prevent boxes from overheating in the sun.
● Artists must supply their own materials, tools, and water while painting.
● The utility boxes must be scraped, cleaned and primed (with automobile spray primer) before painting. Please tape over functional areas– hinges, vents, locks, meters, keyholes, and any cautionary text – as the operational use of the boxes cannot be obstructed by paint.
● Artists are responsible for protecting their work from the elements and possible vandalism by using durable materials and a protective varnish and coating of wax. As you develop your designs, please keep in mind that large, empty monochrome areas do not help to discourage vandalism.
● The area around the box must be maintained at all times, including passage on the sidewalk for pedestrians and unobstructed traffic lanes, as well as protecting the area from drips, etc. A dropcloth must be used while priming and painting.
● Please subtly incorporate the text 'Sponsored by the City of Boston' into your design.

PROJECT AWARD

Participating Boston artists may receive one $300 stipend from the City of Boston upon completion of their box(es). Artists are responsible for the cost of all materials required to complete and protect their artwork. In order to receive payment, artists must submit the following:

● A photo of the electric utility meter number (if visible) – this is part of a collaboration with the Environment Department to promote energy efficiency through improved tracking for our street lights and traffic lights.
● Photos of the completed PaintBox
●A City of Boston vendor ID number


Visit publicartboston.com to see examples of PaintBoxes in the city. Please click here to view and download the PaintBox design template.

Please contact BAC@Boston.gov with any questions.

City of Boston • The Mayor’s Office of Arts and Culture

Quincy Corridor/ Grove Hall Business District Public Art  Requests for Proposals (RFP)

Request for Proposals
The Department of Neighborhood Development, Department of Public Works, the Mayor’s Office of Arts and Culture, and the Boston Art Commission invite artists to submit conceptual proposals for consideration for a public artwork on Quincy Street or Blue Hill Avenue in the Grove Hall Business District of Dorchester. We hope to commission at least 4-5 projects, we are looking for projects with budgets ranging between $500 and $10,000. 

 

Call released Tuesday, June 21, 2017

Deadline Sunday, July 9, 2017 at 12 AM (midnight)

 

Eligibility

This RFP is open to all professional artists, artisans, or teams (hereinafter, referred to as “the artist” or “artists”), with experience in public art, site responsive design, project management, and youth engagement. Local artists are encouraged to apply.

 

Project Background

The City of Boston’s cultural plan, Boston Creates, calls for public art that embraces a neighborhood's identity and adds to a strong sense of place.

 

The City of Boston is looking to improve the streetscape and create an environment that is safe, convenient, and comfortable for pedestrians, cyclists, and motorists. The City of Boston was awarded a Choice Neighborhood Initiative (CNI) Implementation Grant in August of 2011 to fund improvements for public housing, provision of services and case management for local residents, enhancement of businesses, and improvements to local playgrounds in the Quincy Street Corridor and the Grove Hall Business District (see Appendix for images).

 

Project Goals

The main objectives of this project are to revitalize the urban landscape of Quincy Street/Grove Hall Main Street and improve pedestrian travel and accessibility via temporary art or urban design interventions targeted along Quincy Street and in the Grove Hall business district along Blue Hill Avenue (see Appendix for images). In developing a proposal, the artist should take the following community feedback into consideration. This feedback was gathered at community meetings held on May 31, 2017 and June 7, 2017.

Community members expressed a strong sense of civic and social engagement. The neighborhood has experienced rapid changes in development, and the community members present spoke of the need to promote a sense of voice and activism, and specifically requested project proposals that engage with youth in these topics.

 

The Sites

Potential sites include but are not limited to:

 • Empty walls (please submit a letter of support from the property owner)

 • Corner of Blue Hill Avenue and Quincy Street

 • Corner of Normandy Street and Geneva Avenue

 • Corner of Wayland Street and Magnolia Street

 

Potential artworks could include but are not limited to:

 • Temporary artwork/interventions integrated into streetscape

 • Murals

 • PaintBoxes, the City’s painted utility box program.

 

The City seeks an innovative solution to the design constraints outlined above, and the selected artist will be assisted by the Boston Art Commission in navigating all required approvals and in working closely with the Quincy Street Reconstruction Project Manager.

 

Project Details
The artist will be selected by the Artist Selection Committee, which is comprised of representatives from Department of Neighborhood Development, Department of Public Works,  as well as two arts professionals. The final artwork design will be approved by the Boston Art Commission. Artist selection is pending departmental approval of installation plan and proof of insurance.


We hope to commission at least 4-5 projects, we are looking for projects with budgets ranging between $500 and $10,000. All proposed budgets should include artist fees and materials for all projects. Due to the grant timeline for this project, funds must be spent by September 1st, 2017.

 

Timeline

Call for Artists released June 21th

Call for Artists closes July 9th

Artist(s) Selected by end of July

Artwork installation through August


Checklist:

 • Sketch of proposed work

 • Brief narrative of design (250 words)

 • Brief narrative of experience working with, mentoring, or teaching youth (250 words)

 • Images of past related work (up to 10 image files)

 • Image list / description sheet

 • Proposed budget

 • Letter of support from the property owner (optional)

 • CV

 

Please Note:

 • Electronic submissions only

 • Only complete submissions will be reviewed; please see above checklist for requirements.

 

Please direct all questions to the Boston Art Commission at  BAC@boston.gov.

 

Appendix A

Eligible Project Area:

 

Proposed projects should be on Quincy Street between Blue Hill Ave and Columbia Rd or along Blue Hill Ave, within a few blocks of Quincy Street.