Ends on

KONTÈKS SIBVANSYON POU ENVESTISMAN KILTIRÈL

Sibvansyon Envestisman Kiltirèl Biwo Atizana ak Kilti (MOAC) Majistra a (CIG) se yon envestisman $10 milyon dola pou plizyè ane atravè Lwa sou Plan Sekou Ameriken (ARPA). Li vize pou devlope ak soutni òganizasyon atistik ak kiltirèl ki gen yon vizyon klè sou yon vil kreyatif, ekitab, ak plis jis. CIG pral bati kapasite pou òganizasyon kap travay ak kominote nan Boston ki te pi mal nan pandemi COVID-19 la, sitou kominote koulè yo. Kantite sibvansyon yo pral varye ant $600,000-$3 milyon dola distribiye sou kat ane.

Li deskripsyon konplè pwogram lan isit la.

LÈT ENKÈT AK PWOSESIS APLIKASYON

Tout òganizasyon ki byen klè satisfè kritè ak kalifikasyon ki endike nan Sibvansyon Envestisman Kiltirèl la yo envite pou yo soumèt yon Lèt Ankèt (LOI) anvan 1ye Fevriye 2023 a 11:59 p.m. Lèt ankèt yo pral revize pou wè si yo kalifiye ak aliye pa yon kowòt estaf MOAC sou yon seri de twa wonn.

Pou aprann plis sou pwosesis aplikasyon an pou Sibvansyon Envestisman Kiltirèl la ak kijan pou soumèt yon Lèt Ankèt, tanpri vizite isit la.

Konsèy LOI

Mande si se pou òganizasyon w? Ensètitid pa yon pwoblèm! Nou ankouraje w pou aplike si òganizasyon w satisfè kritè yo epi w kontan opòtinite sa a. Nou disponib pou reponn kesyon ou yo.

Kenbe li klè ak senp. Yo pap pran desizyon sou lang, ekriti ak/oswa gramè. Nou pral li LOI chak òganizasyon pou kontni kont fason ou ekri oswa konbyen ou ekri.

Kenbe nan tèt ou Sibvansyon Envestisman Kiltirèl la se finansman san restriksyon pou òganizasyon atistik ak kiltirèl.  Li pa finanse bagay sa yo

Pwojè

Endividi

Lòt fondasyon oswa òganizasyon ki bay sibvansyon

Òganizasyon ki baze sou lafwa

Òganizasyon ki gen bidjè plis pase $3M

Orè biwo

Anplwaye MOAC yo disponib pou pale sou nenpòt kesyon atravè apèl nan telefòn, imèl ak reyinyon vityèl. Nou pral òganize vityèl lè biwo louvri nan mwa Janvye. Orè biwo yo pral gen yon ti apèsi sou CIG la pou premye 10 minit yo, epi tan ki rete a ap louvri pou kesyon ak repons. Nou ankouraje òganizasyon yo pou yo planifye yon apèl telefòn oswa ale nan yon lè vityèl biwo louvri.


Orè Biwo Louvri:

Mèkredi 18 Janvye 2023 soti 2-3 pm. Enskri isit la.

Vandredi, 20 Janvye 2023, soti 11am-12pm Enskri isit la.

Pou asistans teknik, tanpri kontakte nou nan artsgrants@boston.gov oswa (617) 635-4445.

Aperçu Fòmèl Aplikasyon

Apre li fin revize tout soumisyon LOI, MOAC pral envite òganizasyon ki satisfè tout kritè ak kalifikasyon pou Sibvansyon Envestisman Kiltirèl la pou yo soumèt yon aplikasyon konplè. Ekip Konsiltatif Kominotè a pral travay an patenarya ak òganizasyon ki envite pou aplike fòmèlman pou soumèt yon aplikasyon konplè anvan Lendi 13 Mas 2023. Pwosesis aplikasyon pou Sibvansyon Envestisman Kiltirèl la pral konpoze de entèvyou ak Ekip Konsiltatif Kiltirèl (CAT). CAT la pral fè entèvyou ak lidè òganizasyon an, yon manm pèsonèl la ak omwen yon manm kominote a. Yo pral chwazi omwen sèt òganizasyon pou CIG la.

DEKLARASYON AKSESIBILITE AK AKOMODASYON

Moun ki chèche sipò teknik ak akomodasyon nan pwosesis aplikasyon an ka kontakte pa imel nan artsgrants@boston.gov oswa rele (617) 635-4445. Sa gen ladann, men se pa sa sèlman: Moun ki soud, ki mal pou tande, moun ki soud avèg, oswa ki gen difikilte pou pale ak/oswa li. Gwo enprime ak materyèl tradui yo disponib sou demann.

We use Submittable to accept and review our submissions.