Ends on July 10, 2017

Prim KKB pou Ankadreman Atis

Majistra Martin J. Walsh, Biwo Boza ak Kiltirèl Majistra a ansanm avèk Konsèy Kiltirèl Boston an prezante Premye seri Remèt Prim Ankadreman Atis nan Vil Boston an. Prim Ankadreman Atis la envesti nan avansman atis yo k ap viv Boston. Prim ilimite epi dirèk sila a vize fè rekonèt travay atistik ki ekstrawòdinè e orijinal atravè vil la, nan lide pou ede kandida yo avanse nan karyè yo e kontinye travay yo ap fè a avèk siksè nan Boston.


Prim nan

Vil Boston an ap dispoze senk prim ankadreman, chak nan yo vo $10,000 an 2017. Distribisyon prim yo ap fèt atravè filyè atistik yo, se konsa kantite prim pa filyè ap varye daprè aplikasyon nou resevwa epi rekòmandasyon estaf revizyon an fè. Distribisyon prim yo ap fèt atravè tout Boston bay atis yo nan yon latriye nivo ekspètiz ki se reprezantasyon ozalantou yo atravè tout vil la. Sou yon peryòd 12 mwa ankadreman, kandida yo ap gen pou kalabore avèk Vil Boston an nan kad yon ekspozisyon piblik pou mete an valè travay endividyèl yo fè. Anplis yon prim lajan, benifisyè yo ap resevwa sipò nan kad devlopman pwofesyonèl, akonpayman espesyalize selon bezwen yo, ak sipò antèm planifikasyon e kolaborasyon sou ekspozisyon piblik ki soti nan Biwo Boza & Kiltirèl Majistra a Benefisyè yo ap jwenn ankourajman tou pou sèvi kòm manm jiri nan Remèt Prim Ankadreman pou ane pwochèn nan.


Objektif

 • Pou onore travay ekstrawodinè atis ki ap viv nan Boston yo fè epi envesti nan siksè yo alavni
 • Pou pèmèt atis yo ki baze nan Boston jwenn resous ki nesesè pou konsakre tan yo nan pwodui zèv wòdpòte.
 • Pou bay atis ki baze nan Boston yo opòtinite pou anbeli karyè yo e menm rive grandi pwofesyonèlman; epi
 • Leve eskanp atis lokal yo atravè vil nou an.

 

Kiyès Ki Ka Aplike

Chak atis ki ap fè karyè pwofesyonèl nan filyè boza, tandòt ankò tankou dans, mizik, teyat, zèv imaj atistik, ekri pwezi/syansfiksyon, zèv entèdisiplinè/pèfomans, ak zèv jounalistik kapab aplike. Kandida yo dwe se abitan Vil Boston epi kapab anmezi pou reponn demand pou founi pyès konsekan. Aplikasyon yon moun soumèt pou yon atis p ap refize. Gayan yo dwe kenbe prezans yo pandan tout 12 mwa k ap suiv dat yo resevwa ankadreman an. 


Kalifikasyon

 • Dwe ap viv Boston, epi dwe planifye pou rete yon abitan Vil Boston pandan 12 mwa aprè seremoni Prim Ankadreman Atis la sizoka ou rekonpanse
 • Dwe gen laj 18 lane pou piti
 • Pa kapab enskri nan yon pwogram akademik pandan aplikasyon pou Prim Ankadreman Atis la e menm 12 mwa aprè seremoni Prim Ankadreman Atis la
 • Dwe anmezi pou pwojte omwen twa lane eksperyans nan pwodiksyon boza atravè demach aplikasyon an
 • Kandida yo dwe t ap viv Boston pandan twa lane anvan yo aplike
 • Kandida pase ki te nan kous Prim Ankadreman Atis la pa kalifye pou aplike ankò pou Prim Ankadreman Atis la
 • Dwe gen yon ekspozisyon piblik zèv yo pandan lane ankadreman an
 • Benefisyè Alèkile Boston AIR (Atis-nan-Rezidans Boston) yo pa kalifye pou aplike

 

Depans Akseptab

Se yon prim ilimite ki kapab sèvi pou depans selon benefisyè a, nan lide pou bay benefisyè a sipò li bezwen pou li kapab kontinye ak zèv atistik wodpòte li yo. Atis yo ap gen pou yo reponn an detay nan aplikasyon an kòman prim sila a ap gen pou ede yo bay karyè yo jarèt epi tou kòman yo anvizaje sèvi ak prim nan.


Kalandriye ak Pwosesis Revizyon

Aplikasyon pou Prim Ankadreman Atis la ap louvri nan dat 31/05/2017. Aprè depozisyon an, aplikasyon pou prim yo ap sibi revizyon debaz konsènan kalifikasyon ak achèvman. Sizoka kalifikasyon ak achèvman respekte, konsa yo pral sibi evalyasyon anba men yon estaj jiri ki nan Konsèy Kiltirèl Boston an epi jwenn nòt daprè yon ribrik evalyasyon. Konsa nòt yo konte epi mwayèn nan kalkile. KKB ap gen pou revize epi trete aplikasyon finalis yo pou apwouve gayan prim nan yo. Gayan yo ap konnen desizyon konsènan Prim Ankadreman Atis la nan dat 08/2017 epi chwazi kandida yo ki ap gen pou resevwa prim nan aprè sa. Gayan yo ap rekonèt antanke Atis Ankadre nan Boston pou yon lane epi tou ap gen pou travay koudakoud ak Biwo Boza e Kiltirèl Majistra a pandan tan sila a pou rive planifye yon ekspozisyon kote zèv yo ap valorize. Yo va resevwa tou plis sipò antèm avansman pwofesyonèl ak akonpayman. Nan fen peryòd ankadreman an, benefisyè yo ap gen pou ekri yon memwa konsènan aprantisaj yo.

Sign up form

Please enter a valid email address.

Your password must be at least 6 characters.